Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định là quy định về thu, thanh toán tiền dịch vụ thoát nước. Theo đó, đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu; trong đó, khối lượng nước thải sinh hoạt và các loại nước thải khác được tính lần lượt bằng 100% và 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tiền dịch vụ thoát nước sẽ được thu trực tiếp; lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định (đối với nước thải sinh hoạt) hoặc thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải (đối với các loại nước thải khác). Đặc biệt, hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư đối với các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng. Cụ thể như: Được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015