Ngày 04/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1299/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi”.

Trong đó quy định cá nhân trên toàn quốc có thể yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi. Việc liên thông các thủ tục này được áp dụng đối với các trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trong đó, trẻ dưới 06 tuổi phải có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện đó.

Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi được thực hiện với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn cấp huyện; trẻ em dưới 06 tuổi có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện đó.

Thời hạn giải quyết các thủ tục này tối đa là 20 ngày làm việc (hoặc 15 ngày đối với trường hợp chỉ liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT) kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nếu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, người dân có thể đăng ký với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã và nộp cước phí vận chuyển cho cơ quan bưu chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.