Việc giải quyết tranh chấp có thể được tiến hành bởi Hội đồng trọng tài của một Trung tâm trọng tài nhất định hoặc bởi Hội đồng trọng tài do các bên tự thành lập dựa trên thỏa thuận.

Căn cứ theo Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, về khái niệm trọng tài thương mại là gì? Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài thương mại quốc tế thuộc văn phòng luật sư uy tín Dragon nói về khái niệm trọng tài thương mại được hiểu như sau;

1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

2. Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

3. Các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.

4. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật dân sự.

5. Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này.

6. Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.

7. Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận.

8. Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

9. Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp.

10. Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

11. Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam.

 12. Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn.

 

Công ty luật Dragon cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến Trọng tài thương mại Quốc tế Việt Nam!

1. Danh sách các tổ chức hoạt động trung tâm trọng tài thương mại tại Việt Nam

2. Biểu phí, lệ phí hoà giải của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

3. Quy tắc hoà giải trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

4. Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp thương mại bằng trung tâm trọng tài

5. Thủ tục tố tụng khởi kiện ra trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam

6. Cách tính biểu phí, án phí  trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

7. Luật trọng tài thương mại số số 54/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010

8. Pháp lệnh trọng tài thương mại số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003

 9. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật trọng tài thương mại

10. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP quy định luật trọng tài thương mại của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao

 

Liên hệ tổng đài luật sư chuyên tư vấn luật trọng tài thương mại quốc tế 1900 599 979