Theo Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/05/2016, bên nhận thầu thi công xây dựng công trình phải bảo hành các công trình, thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong đó, thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 1 tối thiểu là 24 tháng; với các công trình, hạng mục công trình còn lại, ít nhất là 12 tháng; riêng với nhà ở, thời gian bảo hành tối thiểu là 05 năm. Đối với các thiết bị, thời gian bảo hành được xác định theo hợp đồng thi công nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết về mức bảo đảm bảo hành, tối thiểu bằng 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng đặc biệt và cấp 1; 5% giá trị hợp đồng với các công trình xây dựng còn lại.