Theo quy định của Thông tư này, doanh nghiệp Việt Nam là cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủ việc góp vốn theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tương tự, đối với cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ngân hàng thương mại phải đáp ứng các yêu cầu: Có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷđồng, tuân thủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 02 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Riêng với thành viên sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là tổ chức tín dụng nước ngoài, ngoài điều kiện phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, còn phải có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng của nước nguyên xứ trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.