Để đồng hành với các các đối tượng là: người nghèo, người chưa thành niên và các đối tượng chính sách khác. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng trên trong các lĩnh vực:

- Tư vấn pháp lý, cung cấp văn bản pháp luật.

- Luật sư bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại Toà.