Phụ lục III-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...............

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .............................................. Giới tính:........... 

Sinh ngày: .......... /....... /......... Dân tộc:   Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ........................................................

Ngày cấp: .......... /....... /......... Nơi cấp: ....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ...........................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...................................................................................

Ngày cấp: .......... /....... /.......... Ngày hết hạn: ............. /........ /..........

Nơi cấp: ..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Điện thoại: .................................................................

Fax: ..............................................

Email: ........................................................................

Website: .......................................


Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...............................................................

Tỉnh/Thành phố: .......................................................................................................

Điện thoại: .................................................................

Fax: ..............................................

Email: ........................................................................

Website: .......................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .................................................................................

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): .........................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

5. Số lượng lao động: ................................................................................

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)