QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lut s: 32/2013/QH13

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 m 2013

 

LUẬT

SA ĐI, B SUNG MT SỐ ĐIỀU CA LUT THU THU NHẬP DOANH NGHIP

Căn c Hiến pháp nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, b sung mt s điều theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban nh Lut sa đổi, b sung mt s điều ca Lut thuế thu nhập doanh nghip s 14/2008/QH12.

Điều 1

Sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thuế thu nhp doanh nghip:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “3. s thưng trú ca doanh nghip nước ngoài là s sn xut, kinh doanh mà thông qua s này, doanh nghip nước ngoài tiến hành mt phần hoặc toàn b hot đng sản xut, kinh doanh ti Việt Nam, bao gồm:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưng, phương tiện vn ti, m du, m k, m hoặc đa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Đa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đt, lp p;

c) s cung cấp dịch vụ, bao gm cả dch v tư vn thông qua ngưi làm ng hoc t chc, nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghip c ngoài;

đ) Đại din ti Vit Nam trong trưng hp là đại din có thẩm quyền ký kết hp đng đng tên doanh nghip nưc ngoài hoặc đại din không thẩm quyền ký kết hợp đng đứng tên doanh nghip nước ngoài nhưng thưng xuyên thc hiện vic giao hàng hoá hoặc cung ng dch v ti Vit Nam.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Thu nhp khác bao gm thu nhập từ chuyển nhưng vốn, chuyển nhưng quyền góp vn; thu nhp tchuyển nhưng bất động sn, chuyển nhưng dán đu , chuyển nhưng quyền tham gia dán đu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác, chế biến khoáng sn; thu nhp t quyền sdụng tài sn, quyền s hu tài sn, k c thu nhập t quyền s hu t tu theo quy đnh ca pháp lut; thu nhập t chuyển nhưng, cho thuê, thanh lý tài sn, trong đó các loi giấy t giá; thu nhp t lãi tin gi, cho vay vốn, bán ngoi tệ; khoản thu t n khó đòi đã xoá nay đòi đưc; khoản thu t n phải trkng xác định được ch; khoản thu nhập t kinh doanh ca những năm trước b b sót và các khoản thu nhp khác, k c thu nhập t hot động sản xut, kinh doanh ngoài Vit Nam.”,

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8,9,10 và 11 vào Điều 4 như sau:

"1. Thu thập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợip tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiêp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản".

 “4. Thu nhp t hot động sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch vca doanh nghiệp có t30% slao động nh quân trong năm trở lên là người khuyết tt, ngưi sau cai nghin, ngưi nhiễm vi rút gây ra hi chứng suy giảm miễn dịch mắc phi người (HIV/AIDS) và s lao động nh quân trong năm t hai mươi ngưi tr lên, không bao gồm doanh nghip hot đng trong lĩnh vc tài chính, kinh doanh bt đng sn.

 “8. Thu nhp tchuyển nhưng chứng chgiảm phát thải (CERs) ca doanh nghip được cấp chứng ch giảm phát thi.

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt đọng tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập của các đối tượng chính sách xã hội; thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xâu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

10. Phn thu nhp không chia ca cơ s thc hin xã hi hoá trong lĩnh vc giáo dục - đào to, y tế và lĩnh vc xã hi hoá khác đ li đ đu tư phát trin cơ s đó theo quy định ca lut chuyên ngành v lĩnh vc giáo dc - đào to, y tế và nh vc xã hội hoá khác; phn thu nhp nh thành tài sản không chia ca hp c xã đưc thành lp và hot đng theo quy định ca Lut hp tác xã.

11. Thu nhp t chuyn giao công nghthuc lĩnh vc ưu tiên chuyn giao cho t chc, cá nhân địa bàn có điều kin kinh tế - xã hi đc bit khó khăn.

4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi bổ sung như sau:

 “3. Thu nhập t hoạt đng chuyển nhưng bt đng sn, chuyển nhưng dự án đu tư, chuyển nhưng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhưng quyền thăm , khai thác, chế biến khoáng sn phi xác định riêng đ kê khai np thuế. Thu nhp t chuyển nhưng dự án đu (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sn), thu nhập tchuyển nhưng quyền tham gia dự án đu tư (trừ chuyển nhưng quyền tham gia d án thăm , khai thác khoáng sn), thu nhp t chuyển nhưng bt đng sn nếu l thì s l này được bù trừ với lãi ca hot động sn xut, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

...

Lut này đã được Quc hi nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 19 tháng 6 m 2013.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng