Hồ sơ sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp:

1. Đơn xin điều chỉnh giấy CNĐT đầu tư do Tổng giám đốc ký;

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ sung CNĐT.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

4. Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp;

5. Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn);

6. Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam);

7. Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp;

8. Các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất;

9. Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.

a) Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.

b) Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

c) Đối với thủ tục sáp nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc)