Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật bảo hiểm Loại văn bản: Luật

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Cập nhật: 15/11/2016

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010...

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm...

Luật bảo hiểm tiền gửi 2012

Luật bảo hiểm tiền gửi 2012

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi...

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Cập nhật: 15/11/2016

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh....

Bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế

Bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế

Cập nhật: 7/11/2016

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 7/11/2016

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội...

Liên kết website

zalo Phone