Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật thuế Loại văn bản: Nghị định

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Cập nhật: 18/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế...

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Nghị định 50/2010 hướng dẫn thi hành Thuế tài nguyên

Nghị định 50/2010 hướng dẫn thi hành Thuế tài nguyên

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên...

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế...

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Thuế giá trị gia tăng

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế...

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu....

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân...

Liên kết website

zalo Phone