Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định hướng dẫn thi hành quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nghị định hướng dẫn thi hành quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Cập nhật: 28/12/2017

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm.

Nghị định 88/2010/NĐ-CP

Nghị định 88/2010/NĐ-CP

Cập nhật: 15/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng...

Nghị định 35/2006/NĐ-CP hoạt động nhượng quyền thương mại trong Luật thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP hoạt động nhượng quyền thương mại trong Luật thương mại

Cập nhật: 14/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách người lao động

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách người lao động

Cập nhật: 9/11/2016

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần...

Nghị định 131/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định 131/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính quyền tác giả và quyền liên quan

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan...

Nghị định 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả và quyền liên quan

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan...

Nghị định 85/2011 sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn về quyền tác giả và một số quyền liên quan

Nghị định 85/2011 sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn về quyền tác giả và một số quyền liên quan

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan...

Nghị định 89/2006 quy định về nhãn hàng hóa

Nghị định 89/2006 quy định về nhãn hàng hóa

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá....

Nghị định 99/2013/CĐ-CP về xử phạt hành chính trong sở hữu công nghiệp

Nghị định 99/2013/CĐ-CP về xử phạt hành chính trong sở hữu công nghiệp

Cập nhật: 9/11/2016

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp...

Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2013

Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2013

Cập nhật: 9/11/2016

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

Cập nhật: 9/11/2016

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó...

Liên kết website

zalo Phone