Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.            Điều kiện doanh nghiệp

-      Doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động đào tạo.

2.            Điều kiện về cơ sở vật chất

-      Có phòng học đủ ánh sáng, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;

-      Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học và đối tượng dạy học.

3.            Điều kiện về giáo viên

-      Có đủ kiện kiện sức khỏe;

-      Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-      Có nghiệp vụ sư phạm;

-      Có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vự giảng dạy.

4.            Điều kiện về nội dung giảng dạy

-      Có đủ giáo trình tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt;

-      Các giáo trình tự biên soạn phải có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái các quy định của pháp luật.