Luật sư tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp sau đây sẽ Luật sư tư vấn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nếu có thắc mắc hãy nhấc máy và gọi Luật sư tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp 1900.599.979 để được giải đáp.

1. Trừ các khoản chi quy đnh ti khoản 2 Điều này, doanh nghip đưtrừ mi khoản chi khi xác đnh thu nhập chu thuế nếu đáp ứng đ các điều kisau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quan ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

b) Khoản chi  đ hoá đơn, chng t theo quy định ca pháp luật. Đốvi hoá đơn mua hàng hoá, dch v tng lần có giá tr từ hai mươi triu đng trở lên phi có chng t thanh toán không ng tin mt, trừ các trưng hp khônbắt buc phải có chng t thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định cpháp luật.

2. c khoản chi không đưc tr khi xác định thu nhp chịu thuế bao gm:

a) Khoản chi không đáp ứng đ các điều kin quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá tr tn thất do thiên tai, dch bnh và trưng hợp bất kh khánkhác không đưbi thưng;

bKhoản tiền phạt do vi phạm hành cnh;

c) Khoản chi được bù đắp bng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi phí qun lý kinh doanh do doanh nghip nưc ngoài phân bổ cho cơ s thưng trú tại Vit Nam vượt mc tính theo phương pháp phân b dpháp luật Vit Nam quy đnh;

đ) Phần chi t mc theo quy định ca pháp luật về trích lp dự phòng;

e) Phần chi trả lãi tin vay vốn sản xut, kinh doanh ca đi tưng khônphải là t chc tín dụng hoc t chc kinh tế vưt quá 150mc lãi sut  bdo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ng b ti thi điểm vay;

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật;

hKhoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

iTilương, ticônca chủ doannghiệp tư nhânthù lao trả chsáng lp viên doanh nghiệp không trc tiếp tham gia điều hành sản xut, kindoanh; tiền lương, tin công, các khoản hch toán chi khác đ chi trả cho người lao động nhưng thc tế không chi trả hoặc kng có hóa đơn, chứng t theo quđịnh của pháp luật;

k) Phần chi tr lãi tin vay vn tương ứng vi phần vn điều l còn thiếu;

l) Phần thuế g trị gia tăng đầu vào đã được khu tr, thuế giá trị gia tănnp theo phương pháp khu trừ, thuế thu nhp doanh nghip;

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi cho liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trự không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ

n) Khoản tài trợ, tr khoản tài tr cho giáo dục, y tế, nghiên cu khoa họckhc phhqu thiêtai, làm nhà đi đoàkếtnhà tình nganhà cho c đối tưnchính sách theo quy địnca pháluật, khoản trợ theo chương trìncNhà nưc dành cho các đa phương thuộc đa bàn có điều kin kinh tế - xã hi đbit khó khăn;

o) Phần trích np qu hưu trí t nguyện hoặc qu  tính chất an sinh xã hi, mubo hiểm hưtrí t nguyện cho người lao đng vưmquy định theo quy đnh ca pháp luật;

p) Các khoản chi ca hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bo him, x schứng khoán và mt s hot đng kinh doanh đặc thù khác thequy định củBộ trưng B Tài chính.

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản chi bằng

Quý khách vui lòng liên hệ: Luật tư vấn thành lập Doanh nghiệp  - 1900.599.979

_________________________

Văn phòng Luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.