Theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 thì họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hợp danh là một trong những nội dung được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh. Theo đó, muốn thay đổi thành viên công ty hợp danh thì bạn cần đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, đối với việc đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh được quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2010/NĐ-CP: Công ty hợp danh gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế)

- Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

- Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

- Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh mới.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Dịch vụ luật sư chuyên doanh nghiệp

Công ty Luật Dragon – Hotline: 1900599979